Du är här:

Hur du som konsument ska gå tillväga för att lämna klagomål

Kontakta vår kundservice

Kontakta vår kundservice om du inte är nöjd eller har klagomål.

Våra kontaktuppgifter och öppettider finns högst upp i högra hörnan av denna bild. Du kan framföra ditt klagomål både muntligen och skriftligen. Vår adress är: Uddevalla Energi AB Strömberget, 451 81 Uddevalla.

Om ditt klagomål framförs skriftligen, återkopplar vi till dig så snart brevet anlänt till kundservice. Vi informerar dig om att vi mottagit klagomålet, påbörjat ärendet och en trolig handläggningstid.

Reklamation och skadestånd

Om vi inte kan komma överens i ett ärende och/eller att du begär ersättning eller skadestånd blir nästa steg att du lämnar en skriftlig reklamation med ersättningsanspråk.

Som kund hos oss kan du ha rätt till ersättningsanspråk, det kan gälla både ekonomisk skada samt person- eller sakskada.  Vi kommer då att förutsättningslöst så långt det är möjligt att opartiskt pröva ditt kundklagomål, reklamationsärende eller tvist.  

Prövning och omprövning

Om du efter vår prövning inte är nöjd med vårt beslut kan du gå vidare och få ditt ärende prövat av en extern part. Följande instanser kan rekommenderas:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) www.arn.selänk till annan webbplats  är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst.

Energimarknadsinspektionen (Ei)  www.ei.selänk till annan webbplats  ska kontrollera att nätföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen. Om du inte är nöjd med en elhandlare eller ett elnätsbolag så kan du anmäla ditt klagomål till Energimarknadsinspektionen.
 
Kommunens konsumentrådgivare www.uddevalla.selänk till annan webbplats och Konsumenternas energimarknadsbyrå www.konsumenternas.selänk till annan webbplats ger opartisk och kostnadsfri vägledning vid klagomål och tvister.

Allmän domstol (tingsrätt). Det är domstol som i sista hand kan avgöra en tvist. Hos tingsrätten kan du få upplysningar och råd om hur ditt ärende kan handläggas. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen.

Uppdaterad: 2014-09-17

Läs mer på elrådgivningsbyråns hemsida
www.elradgivningsbyran.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla Energi AB, Strömberget, 451 81 UDDEVALLA  |  Telefon 0522-69 82 00  |  Fax 0522-69 62 00  |  E-post: info@uddevallaenergi.se